Ikon: 

9.636 Møter med barn og unge

Arbeidet rettet mot barn og unge er et av fokusområdene. I 2018 hadde Sjømannskirken 9 636 møter med barn og unge i hele verden.

– Jeg er opptatt av at konfirmantene skal oppleve et fellesskap med hverandre og med Gud. Dette oppnår vi blant annet ved at konfirmantene selv bidrar i konfirmantundervisningen. De tenner lys, synger salmer og leder en enkel liturgi.

Det sier Arne Nilsen Berge. Han er barne- og ungdomsarbeider ved Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa.

Barne- og ungdomsarbeidet til Sjømannskirken bidrar til at barn blir bedre kjent med den kristne tro og får oppleve fellesskap med andre barn og unge i samme situasjon. Derfor er arbeidet rettet mot barn og unge et av fokusområdene i Sjømannskirkens strategi.

Gode ambassadører
De siste fem årene har Sjømannskirken mottatt 1,1 millioner i årlig tilskudd fra Kirkerådet til trosopplæringstiltak. Midlene har blitt fordelt til de ulike kirkene hvor babysang, 4-årssamling, karnevalsfest og gudstjeneste, Tårnagenthelg og Lys Våken er blant mange viktige tiltak for barn og unge. I tillegg har vi hatt en særlig satsing på konfirmanter og ungdomsledere.

Vi har i dag seks leirer for konfirmanter over hele verden, og hvert år har vi et kurs for de som ønsker å bli ungdomsledere i London og på Costa del Sol - kalt MILK. MILK er viktig, både for ungdommenes selvutvikling og engasjement i kirken. Videre er ungdomslederne svært gode ambassadører for Sjømannskirken mot barn og unge.

Konfirmanter
Konfirmantarbeidet er også sentralt. I 2018 ble 146 ungdommer konfirmert i en sjømannskirke, noen av disse fulgte eget opplegg via Nettkonfirmant. En del av disse ble konfirmert i sin menighet i Norge.

Det ble avholdt seks regionale konfirmantleirer for alle konfirmantene i Sjømannskirken. Leirene ble avholdt både i Dubai, Singapore, New York og London.

Sjømannskirken har også to konfirmanttilbud til menigheter i Den norske kirke. Det ene er et konfirmanttilbud med organisasjonen som tema, der en fem-dagers leir ved en sjømannskirke inngår som en del av opplegget. Det andre tilbudet er gjennom Nettkonfirmant-programmet til Sjømannskirken.