Ikon: 

11.182Møter med barn og unge

Arbeidet rettet mot barn og unge er et av fokusområdene. I 2019 hadde Sjømannskirken 11 182 møter med barn og unge i hele verden.

Gode ambassadører
De siste fem årene har Sjømannskirken mottatt 1,1 millioner i årlig tilskudd fra Kirkerådet til trosopplæringstiltak. Midlene har blitt fordelt til de ulike kirkene hvor babysang, 4-årssamling, karnevalsfest og gudstjeneste, Tårnagenthelg og Lys Våken er blant mange viktige tiltak for barn og unge. I tillegg har vi hatt en særlig satsing på konfirmanter og ungdomsledere.

Vi har i dag seks leirer for konfirmanter over hele verden, og hvert år har vi et kurs for de som ønsker å bli ungdomsledere i London og på Costa del Sol - kalt MILK. MILK er viktig, både for ungdommenes selvutvikling og engasjement i kirken. Videre er ungdomslederne svært gode ambassadører for Sjømannskirken mot barn og unge.

Konfirmanter
Konfirmantarbeidet er også sentralt. I 2019 ble 140 ungdommer konfirmert i en sjømannskirke, noen av disse fulgte eget opplegg via Nettkonfirmant. En del av disse ble konfirmert i sin menighet i Norge.

Det ble avholdt seks regionale konfirmantleirer for alle konfirmantene i Sjømannskirken. Leirene ble avholdt både i Dubai, Singapore, New York og London.

Sjømannskirken har også to konfirmanttilbud til menigheter i Den norske kirke. Det ene er et konfirmanttilbud med organisasjonen som tema, der en fem-dagers leir ved en sjømannskirke inngår som en del av opplegget. Det andre tilbudet er gjennom Nettkonfirmant-programmet til Sjømannskirken.