Formelle krav til ansettelse

Som ansatt i Sjømannskirken er det flere styringsdokumenter du er forventet å forholde deg til, der de viktigste er:

GrunnreglerEtiske retningslinjerog Sjømannskirkens strategi for 2017-2020

Sjømannskirken er en kirkelig organisasjon, og det medfører at det stilles noen krav til ansatte på sjømannskirkene:

Kirkemedlemskap
Det settes krav til medlemskap i Den norske Kirke, Den Evangelisk Lutherske Frikirke eller et annet Luthersk Kirkesamfunn. Prester må være ordinert som prest i Den norske Kirke. Porvoo-avtalen gjelder også for Sjømannskirken. I forhold til f.eks. visum kan det i enkelte land som USA stilles enda strengere krav om kirkemedlemskap, også til ektefeller som skal jobbe hos oss.

Medlemmer av ikke-lutherske kirkesamfunn som har inngått samarbeidsavtale med Den norske Kirke om gjensidige ansettelsesmuligheter, kan etter samtaler ansettes i alle typer stillinger i utearbeidet unntatt i stillinger som daglig leder. Det forutsettes at den ansatte opptrer lojalt i forhold til Sjømannskirkens konfesjonelle tilknytning. (Vedtak i Hovedstyret desember 1997)


Trosgrunnlag
Felles for alle medarbeidere i Sjømannskirken er at de må dele den kristne tro og forplikte seg på Bibelen og Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter. I samsvar med Grunnreglenes §2 skal Sjømannskirkens medarbeidere i sin virksomhet være forpliktet på Den norske Kirkes liturgi og ordninger.

Ansettelser
Ved ansettelser i vigslede stillinger gir Bjørgvin biskop en vurdering av søkerlistene. Biskopen gir kollas. Kollas er likevel ikke en forutsetning for ansettelse i Sjømannskirken. (Vedtatt i HS 17.03.09).

I ansettelsessaker forholder Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet seg til de vedtak som fattes i kirkemøtet for den norske kirke. Sjømannskirkens hovedstyre har i møte 5.des. 2008 gjort følgende vedtak:

1) Sjømannskirken viser til Kirkemøtets vedtak i sak 7/07 vedr ansettelse av personer i homofilt samliv i vigslede stillinger, og til de samtaler som har vært ført innad i Sjømannskirken etter Kirkemøtets vedtak. Hovedstyret vedtar at personer i homofile partnerskap/ekteskap kan ansettes i Sjømannskirken


2) Ved behandling av ansettelsessaker vil Sjømannskirken fremdeles vektlegge at den som ut fra en samlet vurdering er best kvalifisert blir ansatt. I enhver ansettelsessak vektlegges stedlige forhold.


3) For å kunne ivareta anliggender som følger av pkt. 2, vil det stå i alle utlysninger knyttet til stillinger i det operative arbeidet at "Opplysninger om samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt, jfr. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16."

Sjømannskirken ønsker å løfte frem ekteskapet som den rette og gode samlivsform for sine ansatte ute og hjemme. Når det gjelder muligheten for ansettelse av personer som lever i samboerskap, vil organisasjonen i konkrete tilfeller kunne vurdere dette når det gjelder lokalt ansatte i praktiske funksjoner ute og i enkelte støttefunksjoner hjemme. (Vedtak i Hovedstyret april 2001.

Del