Er du intressert i være med i menighetsrådet?Menighetsrådsvalg

Den 8. desember er det valg av representanter til menighetsrådet i Den norske Kirke i Stockholm og Göteborg.

Den 8. desember er det valg av representanter til menighetsrådet i Den norske Kirke i Stockholm og Göteborg. Det skal velges 11 medlemmer, inkludert vararepresentanter. Vi søker nå medlemmer til menighetsrådet som kan tenke seg et engasjement for våre kjære kirker i Gøteborg og Stockholm. Vi behøver medlemmer som har tid, lyst og motivasjon til å bidra. Det kan være en fordel om du har kompetanse eller brenner for ett eller flere av følgende områder, men er ikke et krav:
• Diakoni
• Kultur
• Økonomi
• Bygg
• Barn og Ungdomsaktiviteter
For å bli valgt inn i menighetsrådet, må du være medlem av Den norske kirke i Stockholm, ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og selvfølgelig ha lyst til å bidra i et aktivt og positivt kirkemiljø.

Årets valgkommitté består av følgende personer. Ta kontakt med en av oss for å få mer informasjon og/eller for å informere om at du er interessert. Vi trenger deg dersom du er interessert!
Øysten Limoseth telefon 0761478508 email: oystein.limoseth@mfa.no
Tove Jensen telefon 0706800268 email: tovecjensen@gmail.com
Karin Alberius telefon 076 8208160 email: karin.alberius@telia.com
Arne Saupstad telefon 0707666083 email: arnesaupstad@gmail.com

Her kan du lese mer utfyllende:

Retningslinjer for menighetsrådsvalg ved Den norske kirke i Stockholm, søndag 8. desember 2019

1. Stemmeberettigede er personer som er registrert som medlem i Den norske kirke i Stockholm, og som vil ha fylt 15 år innen utgangen av valgåret, og som er folkeregisterført som bosatt i Sverige. Jf. bestemmelser i Loven om trossamfunn, SFS 1998:1953.
2. Medlemskapet skal være tegnet senest to uker før valget.
3. Valgbare personer er medlemmer av Den norske kirke i Stockholm som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, jf. pkt. 1 over.
4. Menighetsrådet gjør tjeneste som valgstyre og oppnevner nominasjonskomité og tellekorps.

5. Det skal velges 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer til Menighetsrådet.
6. Nominasjonskomitéens liste skal ha minst så mange kandidater som det til sammen skal velges, jf. pkt. 5 over. Kandidatene settes opp i prioritert rekkefølge. Nominasjonskomitéen skal også skaffe frem ytterligere forslagsstillere slik at det blir ti forslagsstillere i alt, inkludert nominasjonskomitéens medlemmer.
7. Krav til kandidatlister fra andre nomineringsgrupper a) Skal ha kommet inn til nominasjonskomitéens leder senest to måneder før valgdagen, dvs senest den 8. oktober 2019. b) Skal være egenhendig underskrevet av minst ti (10) stemmeberettigede forslagsstillere. c) Skal tydelig angi hvilket valg det gjelder og navn på forslagsstillerne. d) Skal angi en tillitsvalgt som nominasjonskomiteen kan henvende seg til. e) For å føres opp på kandidatlisten, må kandidatene være forespurt og ha bekreftet villighet. f) Kandidatene føres opp med fullt navn og fødselsår. g) Kandidatlisten skal ha minst så mange kandidater som det skal velges faste medlemmer. h) Valgstyret undersøker om kandidatene og forslagsstillerne oppfyller vilkårene og avgjør om forslagene til kandidatlister kan godkjennes. Ved behov, utreder valgstyret med den tillitsvalgte for listen, for å søke å bringe forslaget i foreskreven stand. Dersom en kandidat blir fritatt, strykes navnet. Forslagsstillerne bestemmer hvilket navn som skal settes i stedet og om navnet skal settes på den tomme plassen eller nederst på listen.

8. Markeringer på kandidatliste og telleprinsipper a) Det kan gis tilleggsstemme til kandidater på valgliste ved å sette et kryss til venstre for navnet. Ved opptelling, får kandidaten(e) to stemmer. Det kan gis tilleggsstemme på opptil tre kandidater. b) Det er mulig å føre opp inntil tre ytterligere navn. Ved flertallsvalg kan det føres opp navn på andre valgbare personer i menigheten, jf. pkt 3. Ved forholdstallsvalg kan det bare føres opp navn fra andre kandidatlister. De tilføyde navnene kan ikke gis tilleggsstemme, verken ved å sette kryss eller ved å gjenta navnet. c) Øvrige navn får én personstemme. Opptil 11 personstemmer kan gis per stemmeseddel (antallet faste pluss vara), de 11 første stemmene telles med. Det gis ikke anledning til å foreta strykninger.

9. Valget gjennomføres som flertallsvalg ved én kandidatliste og som forholdstallsvalg ved flere kandidatlister.
10. Menighetsrådsvalget ved Den norske kirke i Stockholm gjennomføres den 8. desember 2019 kl. 13.00 – 15.00. Det gis mulighet til å forhåndsstemme søndag 1. desember kl. 13.00 – 15.00, og i tilknytning til arrangementer mellom 1. desember og valgdagen, den 8. desember 2019.

11. Ved stemming, skal det ved forespørsel, fremvises gyldig identifikasjon/ ID.
Retningslinjer vedtatt i MR-møte 25. august, 2019 

Del