Menighetsetablering

Et av spørsmålene som stod uavklart i Sjømannskirkens første tid var hvordan sjømannsprestene skulle forholde seg til de fastboende skandinavene på stedet. På den ene siden var de utenfor målgruppen, som jo var sjøfolkene. Men på den andre siden var virksomheten helt og holdent avhengig av hjelp og støtte fra de lokale miljøene. Sjømannskirken oppfordret sjømannsprestene til å skape faste former rundt engasjementet lokalt, å danne menigheter og komiteer som jobbet både for å finansiere driften av sjømannskirkene og de planlagte nybyggene.

Den første menigheten ble grunnlagt i Antwerpen som ved sin stiftelse 24. november 1865 hadde 23 mannlige medlemmer. De var alle fastboende skandinaver og til kirkeforstandere ble det valgt en skipshandler og en megler. Menigheten bidro til gudstjenesten ved årlige bidrag. I North Shields sluttet bofaste skandinaver seg sammen i en forening på oppfordring fra sjømannspresten i januar 1866. De bidro økonomisk til arbeidet og bisto sjømannspresten i sin gjerning.

Det ble også stiftet en menighet i Leith. Første pinsedag i 1866 etter høymessen samlet sjømannsprest Hansen skandinavene til et møte for å etablere den skandinavisk-lutherske menighet. Menigheten talte ved stiftelsen 26 voksne medlemmer og ett barn – fire nordmenn, resten danske. Ni av dem bodde i Glasgow og fire i Grangemouth. De var innforstått med at deres sjelesørgers fremste plikt var å virke for sjømennenes åndelige vel. I løpet av året vokste menigheten til 50 voksne medlemmer, og begynte med en gang å jobbe for et eget kirkehus i Leith.

Undertegnede i Leith og Omegn bosatte Skandinaver, som samtlige bekjender sig til den evangelisk-lutherske kirke, har idag i den treenige Guds, Faderens, Sønnens og den Helligaands, Navn besluttet til vor Opbyggelse og Befæstelse i den kristelige Tro og den lutherske Barnelærdom at forene os tilsammen som Brødre i Herren til en Menighed, der bliver at kalde «den skandinavisk-lutherske Kirkes Menighed i Leith», der vedkjender sig den norske evangelisk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter, Alterbog og Ritual som sine og anerkjender som sin Sjælesørger den Prest, som af den i Norge stiftede «Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sjømænd i fremmede Havne» er ansat i Leith.

Stiftelsesdokumentet til menigheten ved sjømannskirken i Leith, signert første pinsedag 1866.

Del