Bud & Hilsen

Kort tid etter etableringen av Sjømannskirken i 1864så den unge organisasjonen nødvendigheten av å ha et blad som både kunne være et kontaktorgan og spre opplysning og kunnskap om arbeidet. Allerede i november 1865 kom det første nummeret av Bud & Hilsen, Tidende udgiven af Foreningen. Den første artikkelen redegjør for de mål man hadde satt seg med bladet. Mesteparten av innholdet skulle være «Meddelelser om, hvad der herhjemme og i Udlandet gjøres til Formaalets Opnaaelse, samt Indberetninger fra Foreningens Udsendige» i tillegg til «Psalmer og christelige betraktninger, særligt affattende for Sømandsstanden».

I begynnelsen hadde bladet dueflagget som vignett, det internasjonale symbolet på sjømannsmisjon. Abonnementstallene vokste kraftig de første årene, og artiklene vokste i lengde og antall. Allerede i 1869 ble bladet utvidet til et månedsblad. På det meste kom Bud & Hilsen ut med 24 nummer i året. I begynnelsen besto bladet bare av tekst, men fra 1901 begynte det så smått å dukke opp noen bilder også. I 1940-årene introduseres forsidebildene, og gjennom dem kan en følge organisasjonens utvikling. Fra fokus på sjømannen, til nordsjøarbeiderne, hjemmearbeidet, leseværelset, Norsk kirke i utlandet, Nettkirken, turistene, og beredskap og samarbeid.

Del