Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bjørn Hanson m.fl.: Kirke i verdens hverdag. Den norske Sjømannsmisjon 1864–1989. Den norske Sjømannsmisjons Forlag, 1989
  • Bud og Hilsen nr. 2/1982; nr. 5/2009; nr. 3/2011
  • «Norsk studentprest i USA», Aftenposten 15.12.1986
  • Jannecke Wiers-Jenssen: «Norske studenter i utlandet», Utdanning 2005, NIFU STEP, www.ssb.no, [lesedato 14.11.2013]
  • Sjømannskirkens årbøker 1970–1981; 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
  • St. meld. nr. 19 (1996–1997) Om studier i utlandet, www.regjeringen.no, [lesedato 14.11.2013]Del