Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda  

Kilder

  • «Beretning til den 2den Generalforsamling i “Forening til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmede Havne” over Foreningens Stilling og Virksomhed i Tidsrummet fra 15de Septbr. 1865 til 31te Decbr. 1866.», Bud og Hilsen 1865
  • Bjørn Hanson m.fl.: Kirke i verdens hverdag. Den norske Sjømannsmisjon 1864–1989. Den norske Sjømannsmisjons Forlag, 1989
  • Bud & Hilsen nr. 6/1982; nr. 8/1982; nr. 12/1988; nr. 1/1992; nr. 2/2013
  • Trygve Andreassen: «Folkekirkelig identitet og praksis. En undersøkelse av kirkeforståelse i Den norske sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet», VPS-oppgave, 2001
  • Stein Moe (red.): Kirken på Arbeidsplassen, Den norske sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet, Bergen 1995
  • Kjell Nordstokke: Tjeneste i verdens hverdag, Den norske sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet, Bergen 1999
  • Helge Petterson: «Den norske Sjømannsmisjon/norsk kirke i utlandet – bakgrunnen, historien og arven», Oppgave i forbindelse med VPA, 2003
  • St. Meld. nr. 49 (1992–1993), «Uten grenser, om kirkelig betjening av nordmenn i utlandet»
  • Personer med norsk personnummer bosatt i utlandet etter innvandringskategori, 1990–2009, www.regjeringen.no, [lesedato 22.11.2013]
  • Årbøker for Sjømannskirken 1983–2013
Del