Formell avtale med Utenriksdepartementet

Et samarbeid mellom Sjømannskirken og Utenriksdepartementet hadde eksistert i årevis gjennom arbeidet for norske sjøfolk i utenlandske havnebyer, men tsunamikatastrofen i 2004 synliggjorde alvorlige problemer. Norske myndigheter fikk krass kritikk for håndteringen av katastrofen, blant annet for å i liten grad ha nyttiggjort seg av frivillige organisasjoners ressurser og kapasitet under arbeidet. Sjømannskirken kritiserte på sin side Utenriksdepartementet på flere punkter. Hovedsakelig formidlet organisasjonen et ønske om å i større grad bli tatt på alvor og inkludert i de ulike utenriksstasjonene sine beredskapsrutiner. Det var også behov for mer forutsigbare samarbeidsrutiner.

Basert på tsunamikatastrofens erfaringer ble samarbeidet mellom Utenriksdepartementet og Sjømannskirken formalisert i en overordnet avtale. Formaliseringen gav en tydeligere rollefordeling mellom de to aktørene og definere nye samarbeidsformer. Avtalen skulle resultere i et tettere samarbeid med gjensidig oppdatering, koordinering av ressurser og bruk av hverandres nettverk og kompetanse.

Del