Sjømannskirkens bærekraftsmål

Sjømannskirken har plukket ut flere hovedmål fra FNs bærekraftsmål som ekstra fokusområder for organisasjonen.

FNs bærekraftsmål setter ord på vår tids etiske utfordringer. Verden i dag preges av at forskjeller øker og økosystemer trues. Det er viktig å løfte etiske verdier som bidrar til å sikre det enkelte menneskets verdighet, og fortsatt eksistens for kloden. Bærekraftsmålene er en global dugnad. Bakteppet er et alvor hvor livet er truet. Det er vårt felles ansvar.

Hovedmål:

Sjømannskirken ønsker å løfte troen og håpet, og bidra til fellesskapets beste ved å være med å bygge en fremtid og være en motkraft til de krefter som river ned.

For å få til endring, er det viktig at alle bidrar. Hver enkelt kan gjøre en forskjell samtidig som det er nødvendig å jobbe for en samhandling mellom alle mennesker. Sjømannskirken ønsker aktivt å bidra til den gode samtalen om verdier og positivt bidra til å bygge gode fellesskap.

Hvilke av bærekraftsmålene er mest relevant for Sjømannskirken?

Alle de 17 bærekraftsmålene er viktige. Likevel er fire hovedmål plukket ut som ekstra fokusområder for organisasjonen:


God helse og livskvalitet

Sjømannskirken ønsker å bidra til god helse og livskvalitet gjennom sosiale og inkluderende samlinger. Mat er ofte en viktig faktor, og Sjømannskirken vil bruke bærekraftige råvarer som samtidig er sunne og gode. 

Sjømannskirken vil lytte til sine medarbeidere og legge til rette for gode arbeidsvilkår. Sjømannskirken vil gi hjelp til familier og enslige som sliter med sine relasjoner. Det er et mål å legge til rette for å skape nye gode relasjoner.

Sjømannskirken ønsker å stå sammen med mennesker før, under og etter en krise. Visshet om muligheten for assistanse via Sjømannskirkens kriseberedskap og omsorg gir mental trygghet. 

 Delmål for Sjømannskirken:

 • Bidra til god psykisk helse ved å skape sosiale og inkluderende fellesskap og ved å servere bærekraftig og helsefremmende mat
 • Sjømannskirkens ansatte skal kjenne at de er en del av et solid kollegafellesskap og et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til nordmenns sikkerhet i utlandet og bistå med krisehåndtering/beredskap

Ansvarlig forbruk og produksjon

Mennesket ble gitt i oppgave av Gud å forvalte Skaperverket. Sjømannskirken har som kirke og samfunnsaktør plikt til å bidra til et mer ansvarlig forbruk og produksjon. Dette gjelder både for hva organisasjon selv produserer og forbruker, men også i sin forkynnelse.

Delmål for Sjømannskirken

 • Redusere avfallsmengden og bruke om igjen, før det sendes til gjenbruk og/eller gjenvinning
 • Redusere bruken av engangsartikler og plastikk
 • Redusere matsvinn gjennom innkjøp, effektiv produksjon og bruk av restemat
 • Handle etisk ved å benytte leverandører som har et forsvarlig arbeidsmiljø og bærekraftige produkter

Stoppe klimaendringene

Sjømannskirken ønsker å være med på å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Endringene skjer raskere enn tidligere antatt og effektene er synlig over hele kloden. De fattige rammes ekstra hardt. Det handler derfor også om klimarettferdighet.

Sjømannskirken ønsker å støtte opp under globale avtaler og løsninger. Sjømannskirken ønsker å legge til rette for den gode samtale rundt utfordringene som klimaendringene medfører, samt å bidra til å redusere endringene med egne tiltak.

Delmål for Sjømannskirken

 • Kartlegge bruk av fly og redusere antall flyreiser
 • Ta i bruk fornybare energiløsninger i bygg og til transport
 • Prioritere energisparende tiltak og løsninger

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Åpenhetsloven stiller krav til at alle virksomheter jobber med ansvarlighet og aktsomhet i sine innkjøp og leverandørsamarbeid.

Delmål for Sjømannskirken

 • Alle som gjør innkjøp for Sjømannskirken skal gjøre en vurdering av risiko hos leverandør. For daglige mindre innkjøp vil bruk av merkeordninger kunne redusere risiko, hvis de er tilgjengelige. For større innkjøp eller leverandøravtaler skal leverandør fylle ut egenerklæringsskjema.
 • Sjømannskirken skal forsikre seg om at alle våre ansatte over hele verden har anstendige arbeidsvilkår til enhver tid, og at disse ikke bryter med arbeidstakers rettigheter etter ILOs kjernekonvensjon eller menneskerettighetene som helhet.
Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info