Generalforsamling 2021

Velkommen til årets generalforsamling!

Årets generalforsamling er historisk ettersom vi for aller første gang i Sjømannskirkens historie avholder en digital Generalforsamling. Det er likevel ikke slik vi ønsker å bli historisk av slike årsaker, men vi er glade for muligheten til å samles via skjerm ettersom situasjonen er som den er!


Generalforsamlingen er det øverste organet i Sjømannskirken, og slik sett det viktigste demokratiske organet i organisasjonen. På årets generalforsamling skal vi ha opp mange viktige saker som drøfting av grunnregler, valg av hovedstyre, kontrollkomite og nominasjonskomite, samt drøfte strategi og diakoni. I tillegg til dette skal hovedstyret legge frem års- og regnskapsrapportene for 2018-2020. Det blir både store og noen mindre saker, men ikke minst skal vi sammen løfte blikket og være opptatt av hvordan Sjømannskirken kan være kirke i verdens hverdag i en tid som endrer seg raskt!


Vi vil oppfordre dere til å engasjere dere i generalforsamlingen. Det er mye godt å lese i sakene som legges frem, og det er lurt å logge dere på i god tid for å sjekke internettforbindelsen. Ikke nøl med å melde dere på talerlisten når ordet er fritt! På digitale møter får vi kanskje ikke alltid så god tid til å tenke ut egne innlegg, men kom med frem med du synes er viktig!


Ettersom vi dessverre ikke kan møtes fysisk, er rammen om generalforsamlingen enklere enn ellers. I tillegg til selve forhandlingene i Generalforsamlingen består programmet av en festkveld «Sjømannskirken verden rundt» lørdag kveld, samt en direktesendt festgudstjeneste fra Johanneskirken i Bergen på søndag formiddag. Det er kun delegatene som deltar selve forhandlingene, men alle forhandlingene og arrangementene er åpne arrangement som sendes på Facebook hvor alle er velkomne. Så gjør gjerne programmet kjent for andre de som er delegater!


I utkastet til ny strategiplan foreslår hovedstyret å beholde visjonen «Kirke i verdens hverdag». Det gjør de fordi Sjømannskirken først og fremst er en kirke som ønsker å gjøre en forskjell - for mennesker på reise og arbeid, i glede og sorg, i hverdag og fest. Sjømannskirken ønsker å kort sagt å være kirke i menneskers hverdag ved å finne nye steder å møte mennesker på. Slik Kirkens Herre oppsøkte mennesker og møtte dem i deres hverdag, skal vi gjøre det samme!


Vel møtt til generalforsamling!

Jørn-Henning Theis                                            Jeffrey Huseby
    Styreleder                                                        Generalsekretær

 

Tid og sted

Generalforsamling vil foregå digitalt og mer informasjon om hvordan dette skal forgå vil komme sammen med deltakerlisten en uke før generalforsamlingen. Det vil bli mulig å følge generalforsamlingen digitalt også for personer som ikke er valgte delegater. 

 

Klikk på linkene under for å få med deg Generalforsamling, festkveld og gudstjenesten

Følge GF: Bli med i samtalen (microsoft.com)

Digital festkveld: Digital festkveld - Sjømannskirkens generalforsamling 2021 | Facebook

Gudstjenesten: Festgudstjeneste - Sjømannskirkens generalforsamling 2021 | Facebook

eller se via Youtube (krever ikke konto eller innlogging): Festgudstjeneste - Sjømannskirkens generalforsamling - YouTube

 

 

Program:

Lørdag 19.juni

 • KL: 10:00-10:10 Ord for dagen
 • KL: 10:10-12:50 Forhandlinger
 • KL: 12:50-13:20 Lunsj
 • KL: 13:20-15:20 Forhandlinger
 • KL: 15:20-15:50 Kaffepause
 • KL: 15:50-18:00 Forhandlinger
 • KL: 20:00-21:00 Digital festkveld

Søndag 20.juni

 • KL:11:00-12:00 Streamet gudstjeneste fra Johanneskirken hvor biskopen deltar og forbønn av generalsekretær. Gudstjenesten vil også bli sendt på NRK en senere søndag.

Saksliste

 1. GF-sak   1/21: Konstituering av generalforsamlingen
 2. GF-sak   2/21: Innkalling og dagsorden; redegjørelse for sakslisten og innkomne forslag
 3. GF-sak   3/21: Forretningsorden for generalforsamling
 4. GF-sak   4/21: Kontrollkomiteens rapport 2018-20
 5. GF-sak   5/21: Styreleders tale
 6. GF-sak   6/21: Hovedstyrets årsmeldinger 2018-20  
 7. GF-sak   7/21: Regnskapsrapporter 2018-20
 8. GF-sak   8/21: Strategi 2021-2026
 9. GF-sak   9/21: Diakoni i Sjømannskirken
 10. GF-sak 10/21: Endringer i grunnreglene
 11. GF-sak 11/21: Valg av hovedstyre
 12. GF-sak 12/21: Valg av kontrollkomite
 13. GF-sak 13/21: Valg av nominasjonskomite 
 14. GF-sak 14/21: Endring i Sjømannskirkens virksomhet i Belgia, Nederland og Luxemburg
 15. GF-sak 15/21: Eventuelt

Utskriftsvennlig Saksliste

Vedlegg til sakene

1/21: Konstituering av generalforsamlingen

Gjeldende grunnregler 2020

Forretningsorden for generalforsamlingen

2/21: Innkalling og dagsorden; redegjørelse for sakslisten og innkomne forslag

3/21: Forretningsorden for generalforsamling

Forslag til ending av forretningsorden for digital generalforsamling

4/21: Kontrollkomiteens rapport 2018-20

Kontrollkomiteens rapport

5/21: Styreleders tale

6/21: Hovedstyrets årsmeldinger 2018-20  

Sjømannskirkens årsmelding 2020

Sjømannskirkens årsmelding 2019

Sjømannskirkens årsmelding 2018

7/21: Regnskapsrapporter 2018-20

Årsregnskap 2020

Årsregnskap 2019

Årsregnskap 2018

8/21: Strategi 2021-2026

Strategi vedlegg utfordringsbilde

Strategiplan 2021-2026

9/21: Diakoni i Sjømannskirken

10/21: Endringer i grunnreglene

Utkast grunnreglene

11/21: Valg av hovedstyre

Innstilling Sjømannskirkens nominasjonskomite

Kandidatliste til nytt hovedstyre

12/21: Valg av kontrollkomite

Innstilling Sjømannskirkens nominasjonskomite

13/21: Valg av nominasjonskomite 

14/21: Endring i Sjømannskirkens virksomhet i Belgia, Nederland og Luxemburg

 

Til informasjon vedrørende generalforsamlingen

§ 7.0 GENERALFORSAMLINGEN
§ 7.1 SJØMANNSKIRKENs øverste organ

Generalforsamlingen er SJØMANNSKIRKENs øverste organ. Ordinær generalforsamling avholdes hvert 2. år - såfremt ikke forsamlingen selv unntaksvis bestemmer noe annet.

§ 7.2 Sammensetning

SJØMANNSKIRKENs generalforsamling har følgende sammensetning

 1. Total 25 delegater fra regionene i Norge. Fra hver region velges 2 eller 3 delegater i henhold til reglement. Leder av regionstyret er delegat. Dersom denne ikke møter, representeres regionstyret ved et annet medlem.
 2. 1 delegat fra hver faste virksomhet med eget kirkeråd. Dette skal fortrinnsvis være lederen av kirkeråd/kirkestyre..
 3. 5 delegater fra faste virksomheter uten eget kirkeråd, oppnevnt av hovedstyret.
 4. 3 delegater oppnevnt av Kirkemøtet for Den norske kirke.
 5. Bjørgvin Biskop.
 6. 1 delegat fra Kirkerådet for Den norske kirke.
 7. 1 delegat for Mellomkirkelig Råd.
 8. 8 delegater for de fast ansatte.
 9. hovedstyrets medlemmer

Den enkelte instans kan sende en vararepresentant dersom den faste representanten ikke kan møte. Andre kan inviteres uten stemmerett.

§ 7.3 Innkalling

Ordinær generalforsamling innkalles med minst 3 måneders varsel.

§ 7.6 Generalforsamlingens ansvarsområde

Generalforsamlingen skal:

 1. vedta grunnreglene
 2. velge nominasjonskomite som skal innstille leder, medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret og kontrollkomitè
 3. velge hovedstyre
 4. vedta hvor SJØMANNSKIRKEN skal drive fast virksomhet
 5. gjennomgå hovedstyrets arbeid ved kontrollkomiteens rapport
 6. velge revisor og godkjenne dennes godtgjørelse
 7. drøfte hovedstyrets to-årsmelding og regnskap
 8. drøfte organisasjonens økonomiske utvikling
 9. uttale seg om eller fatte vedtak i andre saker som hovedstyret legger frem

Generalforsamlingen fastsetter reglement for:

 1. valg av generalforsamlingens delegater fra Norge (Valgting)
 2. nominasjonskomiteen
 3. kontrollkomiteen
 4. generalforsamlingens forretningsorden

§ 7.7 Valg av dirigentskap

Generalforsamlingen velger dirigent og visedirigent ved konstitueringen. Disse utgjør generalforsamlingens dirigentskap.

§ 7.8 Saksgang

Saker som ønskes behandlet av ordinær generalforsamling, må være kommet inn til hovedstyret innen 15. februar. Forslagsberettiget er de instanser som har rett til delegater til generalforsamlingen.

Hovedstyret forbereder de saker som skal legges frem på generalforsamlingen. Dersom hovedstyret vedtar å ikke fremme en sak som er innkommet innenfor fristen, skal avslaget fremlegges for generalforsamlingen med begrunnelse.

Saksfremlegget skal sendes delegatene senest 1 måned før generalforsamlingen.

Har du spørsmål, ta kontakt med administrasjonskonsulent Elisabeth Gillebo Skiftun, generalforsamling@sjomannskirken.no, Telefon 55 55 22 68.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info