Generalforsamling 2018

Velkommen til den 58. generalforsamling i Sjømannskirken, 22.-24 juni i Kristiansand.

Delegatene til generalforsamlingen til Sjømannskirken velger blant annet nytt hovedstyre for organisasjonen. Fredag får delegatene høre hovedstyreleder Jørn Henning Theis` tale og får anledning til å debattere etter innlegget, før det blir festkveld på Festningen. Festkvelden er åpen og alle interesserte er hjertelig velkommen! Av hensyn til serveringen trenger vi påmelding til festkvelden. Delegatene er automatisk påmeldt. Vi ønsker selvsagt også alle velkommen til gudstjenesten i Kristiansand Domkirke søndag 24. juni kl. 11

Generalforsamlingen 2018 holdes på Hotel Norge i Kristiansand fredag 22. juni til søndag 24. juni.

Tid og sted

Fredag 22. juni til søndag 24. juni 2018
Sted: Hotel Norge, Dronningensgate 5, N-4666 Kristiansand

Hotellet ligger sentralt i Kristiansand sentrum.

Sakspapirene er nå klare, last dem ned her:

De som spesifikt har bedt om å få tilsendt sakspapirene i posten vil motta sakspapirene i nærmeste fremtid. Sakspapirene sendes fra Sjømannskirkens hovedkontor i Bergen tirsdag 22. mai. 18

Vi inviterer til gode dager sammen med forhandlinger, inspirerende fellesskap og gudstjenestefeiring. Velkommen!Ørnulf Steen, generalsekretær

Program for generalforsamlingen

Fredag 22. juni:

 • Kl. 1500 – 1600 Registrering
 • Kl. 1600 – 1630 Åpning Konstituering
 • Kl. 1630 – 1700 Styreleders tale
 • Kl. 1700 – 1800 Debatt
 • kl. 1900 – 2200
  • Middag på Festningen med påfølgende program.
  • Ambulerende sjømannsprest Knut Lyngseth
  • Ambulerende sjømannsprester – tjenende kirke i verdens hverdag
  • Professor Torger Reve Globalisering i endring utfordrer Sjømannskirken
  • Konsert med d'Draup

Lørdag 23. juni:

Frokost på hotellet

08.30-09.30: Frokost
09.45-10.00: Morgenbønn
10.00-12.30: Forhandlinger
12.30-13.30: Lunsj
13.30-16.00: Forhandlinger
19.00-22.30: Bryggekveld på Flekkerøya. Transport med båt til Flekkerøya og buss tilbake til hotellet.

Søndag 24. juni:

Frokost på hotellet

11.00 Kristiansand Domkirke, gudstjeneste og kirkekaffe.

Påmelding

Vi trenger påmelding fra alle som skal være tilstede, meld deg på her. Påmeldingsfrist fredag 27. april 2018.

Faste GF-saker

 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. GFs forretningsorden ble revidert av generalforsamlingen 2014. Administrasjonen ser ikke behov for ny revisjon 2018.
 3. Kontrollkomiteens rapport
 4. Styreleders tale
 5. Årsmelding 2016 og 2017
 6. Årsregnskap 2016 og 2017
 7. Valg av revisor
 8. Innmeldte saker.
  1. Forslag om endring av grunnreglene § 12,2
  2. Forslag om endring av grunnreglene § 3
 9. Sjømannskirkens strategi 2017-2020
  • Under tema «En tjenende kirke» vil generalforsamlingen drøfte ulike sider ved Sjømannskirkens virksomhet ute i verden, arbeidet i Norge, frivillighet og generalforsamlingens form og innhold.
 10. Valg
 • styreleder
 • styremedlemmer
 • nominasjonskomite
 • kontrollkomité

Til informasjon vedrørende generalforsamlingen

§ 7.0 GENERALFORSAMLINGEN
§ 7.1 SJØMANNSKIRKENs øverste organ

Generalforsamlingen er SJØMANNSKIRKENs øverste organ. Ordinær generalforsamling avholdes hvert 2. år - såfremt ikke forsamlingen selv unntaksvis bestemmer noe annet.

§ 7.2 Sammensetning

SJØMANNSKIRKENs generalforsamling har følgende sammensetning

 1. Total 25 delegater fra regionene i Norge. Fra hver region velges 2 eller 3 delegater i henhold til reglement. Leder av regionstyret er delegat. Dersom denne ikke møter, representeres regionstyret ved et annet medlem.
 2. 1 delegat fra hver faste virksomhet med eget kirkeråd. Dette skal fortrinnsvis være lederen av kirkeråd/kirkstyre..
 3. 5 delegater fra faste virksomheter uten eget kirkeråd, oppnevnt av hovedstyret.
 4. 3 delegater oppnevnt av Kirkemøtet for Den norske kirke.
 5. Bjørgvin Biskop.
 6. 1 delegat fra Kirkerådet for Den norske kirke.
 7. 1 delegat for Mellomkirkelig Råd.
 8. 8 delegater for de fast ansatte.
 9. hovedstyrets medlemmer

Den enkelte instans kan sende en vararepresentant dersom den faste representanten ikke kan møte. Andre kan inviteres uten stemmerett.

§ 7.3 Innkalling

Ordinær generalforsamling innkalles med minst 3 måneders varsel.

§ 7.6 Generalforsamlingens ansvarsområde

Generalforsamlingen skal:

 1. vedta grunnreglene
 2. velge nominasjonskomite som skal innstille leder, medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret og kontrollkomitè
 3. velge hovedstyre
 4. vedta hvor SJØMANNSKIRKEN skal drive fast virksomhet
 5. gjennomgå hovedstyrets arbeid ved kontrollkomiteens rapport
 6. velge revisor og godkjenne dennes godtgjørelse
 7. drøfte hovedstyrets to-årsmelding og regnskap
 8. drøfte organisasjonens økonomiske utviklingl
 9. uttale seg om eller fatte vedtak i andre saker som hovedstyret legger frem

Generalforsamlingen fastsetter reglement for:

 1. valg av generalforsamlingens delegater fra Norge (Valgting)
 2. nominasjonskomiteen
 3. kontrollkomiteen
 4. generalforsamlingens forretningsorden

§ 7.7 Valg av dirigentskap

Generalforsamlingen velger dirigent og visedirigent ved konstitueringen. Disse utgjør generalforsamlingens dirigentskap.

§ 7.8 Saksgang

Saker som ønskes behandlet av ordinær generalforsamling, må være kommet inn til hovedstyret innen 15. februar. Forslagsberettiget er de instanser som har rett til delegater til generalforsamlingen.

Hovedstyret forbereder de saker som skal legges frem på generalforsamlingen. Dersom hovedstyret vedtar å ikke fremme en sak som er innkommet innenfor fristen, skal avslaget fremlegges for generalforsamlingen med begrunnelse.

Saksfremlegget skal sendes delegatene senest 1 måned før generalforsamlingen.

Har du spørsmål, ta kontakt med administrasjonskonsulent Therese Mokkelbost.

Del