ANBI

RSIN nummer: 25.36.511

Noorse Kerk Rotterdam
Westzeedijk 300, 3016 AP Rotterdam
Telefoon: 010 – 4365123
E-mail: rotterdam@sjomannskirken.no
Website: www.noorsekerk.nl

De Noorse Kerk Rotterdam is een geloofsgemeenschap die onderdeel uitmaakt van de “Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet” (Zeemansmissie – Noorse kerk in het buitenland) en behoort tot de Lutherse Kerk in Noorwegen.

 

Visie: Het verkondigen/bevorderen van het rijk van God door een dienende kerk te zijn in het dagelijkse leven van deze wereld.

 

Hoofddoelstelling: De Noorse Kerk wil mensen moed geven voor trouw, hoop en toewijding.

 

Doelgroepen: De Noorse Kerk is er voor Noren die zich voor een korte of langere tijd in het buitenland bevinden, voor zeelieden en voor degenen die op zee werken. Zij is er ook voor andere Noorse burgers. Indien De Noorse Kerk tijdens crisissituaties waarbij Noren betrokken zijn ook mensen van andere nationaliteiten ontmoeten, worden deze ook bijgestaan.

 

Wat doen wij in Rotterdam:

  • kerkdiensten en verrichten kerkelijke handelingen zoals doop, belijdenis en begrafenissen;
  • diaconaal werk door middel van huis- en ziekenbezoek;
  • activiteiten voor anderen zowel in het kerkgebouw als op andere locaties;
  • verkoop van Noorse etenswaren en andere Noorse producten;
  • het bijstaan van Noren in crisissituaties in samenwerking met andere instanties zoals bijv. het Noorse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Waarden: verbondenheid, respect en geborgenheid.

Wat willen wij zijn:

  • een realistische kerk, die ruimte schept voor geloof en toewijding;
  • een bezoekende kerk, die mensen ontmoet waar zij zijn;
  • een zorgzame kerk, die bijdraagt aan levensvisie en de oneindige waarde van de mens bevestigt.

 

De dominee/algemeen directeur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. Hij moet verantwoording afleggen aan het hoofdkantoor van de Noorse Kerk in Bergen, Noorwegen.

De dominee/algemeen directeur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Hij waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en toont de stand van zaken aan de kerkeraad.

De kerkeraad, bestaande uit leden van de gemeente, adviseert. De dominee/algemeen directeur en de overige leden van de kerkeraad komen viermaal per jaar bijeen.

 

 

Activiteiten:

-een aantal keren per maand kerkdienst op zondagochtend;

-een aantal keren per jaar familiekerkdienst op zondagochtend, gecombineerd met zondagsschool en diverse andere activiteiten;

-een aantal keren per jaar gemeenschappelijke kerkdiensten met andere Lutherse kerken in Rotterdam;

-bezoek aan leden van de gemeente, thuis of elders;

-ontvangst van Noorse bezoekers, alsook Nederlanders en mensen van andere nationaliteiten;

-eenmaal per maand op maandag komen leden bijeen om producten voor de kerstmarkt te maken (naaiwerk);

-elke dinsdagavond komen leden van de gemeente bijeen om producten voor de kerstmarkt te maken (diverse);

-om de andere donderdag komen de ouderen bij elkaar voor een gezamenlijke lunch;

-eenmaal in de maand op donderdagavond wordt een avond voor studenten en jong-volwassenen gehouden;

-meerdere malen per jaar bijeenkomsten voor jongeren, waarna zij vervolgens belijdenis doen;

-jaarlijks in november wordt een kerstmarkt gehouden;

-op Kerstavond en Eerste Kerstdag worden er kerstdiensten gehouden; na de dienst op Kerstavond wordt er een kerstdiner gehouden voor leden van de gemeente;

-er worden wisselende activiteiten voor leden van de gemeente georganiseerd;

-de kerk wordt verhuurd voor bruiloften en herdenkingen (ook voor niet-leden);

-de kerk wordt verhuurd aan individuen, verenigingen en bedrijven ten behoeve van bijeenkomsten.

 

De beloning van de dominee en de overige betaalde medewerkers wordt betaald door de Noorse Zeemansmissie in Bergen, Noorwegen.

Leden van de kerkeraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten Noorse Kerk Rotterdam

       
       

 

Rekening

begroting

begroting

 

2018

2019

2020

 

 

 

 

baten

 

 

 

 

 

 

 

Lokale baten (bijdragen gemeenteleden, basar, verhuur)

€ 220.368

€ 202.300

€ 179.400

Bijdragen hoodkantoor

€ 267.052

€ 233.390

€ 152.644

Totaal baten

€ 487.420                    

€ 435.690              

€ 322.044                         

 

 

 

 

lasten

 

 

 

 

 

 

 

Bestedingen aktiviteiten

€   46.641                        

€   61.700                          

€   58.450                         

Salarissen

€ 279.309                         

€ 239.420                            

€ 153.644                         

Lasten gebouwen

€   98.597                        

€   90.550                           

€   83.300                         

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€   42.826                          

€   39.020                           

€   31.150                         

Totaal lasten

€ 467.373                          

€ 430.690                           

€ 326.544                          

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

€ 20.047                          

€   5.000                           

€   5.500                          

 

Toelichting

De Noorse Kerk Rotterdam zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om een bijdrage voor het werk.

De Kerk bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen.

De Kerk ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info