Begravelse og råd ved dødsfall i Frankrike

Vi bistår ved dødsfall i familien.

Det å miste noen, enten etter lang tids sykeleie eller helt uventet, oppleves alltid som vanskelig for de som står nær. Spesielt vanskelig kan dette kanskje føles når man befinner seg i Frankrike og ikke hjemme i Norge.

Vi i Sjømannskirken kan i slike situasjoner prøve å hjelpe dere.

For det første kan vi være her for dere som en samtalepartner i sorgen.

For det andre kan vi hjelpe dere med praktiske ting. Som planlegging og gjennomføring av begravelse her i Frankrike. Eller hjemsending av båre til Norge og informasjon om prest/kirke til begravelse der.

Så hvis du ønsker å snakke med oss eller trenger hjelp til slike ting, bare ring oss eller send en e-post til paris@sjomannskirken.no.

 

Praktiske opplysninger ved dødsfall 

Denne veiledningen er en hjelp til alle nordmenn som opplever at en av deres nærmeste dør i Frankrike. Veiledningen er utarbeidet med utgangspunkt i informasjon fra Dansk Kirke i Sydfrankrig.

Når det skjer et dødsfall er det viktig at den/de nærmeste pårørende så hurtig som mulig:

1)           Kontakter en lege, mtp. liksyn og utskrivelse av en dødsattest.

2)           Kontakter ambassaden/konsulatet for bistand (dersom den avdøde er norsk statsborger).

3)           Kontakter reisebyrå (dersom den avdøde er norsk statsborger med reiseforsikring).

4)           Kontakter et begravelsesbyrå.

5)           Kontakter prest ved Sjømannskirken i Frankrike – såfremt det er ønske om en norsk kirkelig seremoni og/eller støtte fra sjømannskirken.

Disse punkene utdypes nedenfor sammen med kontaktinformasjon til ulike instanser.

Lege:

Ved et dødsfall skal man først og fremst sørge for at få en dødsattest (certificat de décès), som utstedes av lege / sykehus / politi. Dersom dødsfallet skjer i hjemmet, skal man tilkalle en lege så snart som mulig. Dersom dødsfallet skjer på et sykehus, blir attesten automatisk utlevert. Skyldes dødsfallet en ulykke eller f.eks. selvmord skal politiet (Le Commissariat de Police eller La Gendarmerie) straks kontaktes, som videre vil skrive ut en dødsattest.

Den norske ambassaden i Frankrike

Dersom den avdøde er norsk statsborger vil utenriksstasjonene kunne bistå de pårørende med informasjon om praktiske forhold, herunder hjemsendelse av kiste eller urne samt formidle kontakt til lokalt begravelsesbyrå. Det er etablert faste rutiner mellom utenriksstasjonene, Utenriksdepartementet og Kriminalpolitisentralen (Kripos) for varsling av dødsfall i utlandet til norske myndigheter.

Reisebyrå:

Reisebyrå kan bistå med god støtte og hjelp dersom den avdøde har norsk reiseforsikring.

Begravelsesbyrå:

De franske begravelsesbyråer (Pompes Funèbres) tar seg av alt det praktiske i forbindelse med et dødsfall. Alt fra å bestille urne/kiste til å fremskaffe de nødvendige dokumenter fra avdødes bopelskommune (for fastboende i Frankrike) og/eller en tillatelse fra Préfecturen for å transportere kisten eller urnen til Norge. Begravelsesbyrået tar seg betalt for å fremskaffe alle dokumentene – men det er som regel vel anvendte penger.

Det kan være stor forskjell på både pris og service hos ulike begravelsesbyråer. Prisnivået er tilsvarende likt det man kan forvente ved et norsk begravelsesbyrå.

Begravelsesbyrået kan hjelpe med å fremskaffe dokument for å melde dødsfallet og en søknad om begravelsestillatelse.

Anmeldelse av dødsfall: Det er pårørendes ansvar å anmelde dødsfallet til myndighetene (déclaration du décès). Man kan selv anmelde dødsfallet på det lokale rådhus, men normalt vil det være noe som begravelsesbyrået tar seg av. Som utgangspunkt skal anmeldelsen utføres innen 24 timer etter dødsfallet. Skjer dødsfallet på et sykehus, sørger sykehuset for å anmelde dødsfallet direkte til avdødes bopelskommune.

Hvis man selv anmelder dødsfallet, må man huske å ta med følgende dokumenter :

- Eget identitetskort (pass eller annet gyldig ID-kort i Frankrike)

- Dødsattesten (certificat de décès), som er utskrevet av lege eller politi.

- Avdødes ID-kort, fødselsattest, vigselsattest og eller «le livret de famille ». Såfremt disse dokumenter er tilgjengelige.

Søknad om begravelsestillatelse: Det kan ikke foretas en kremasjon eller begravelse, før man har fått en begravelsestillatelse (permis d’inhumation / permis de crémation). Begravelsesbyrået er behjelpelige med å fremskaffe begravelestillatelsen, men man kan også fremskaffe den fra rådhuset i den avdødes kommune (for fastboende).

Syning: Det er mulig for de pårørende å se den avdøde en siste gang innen kisten lukkes. Det kan enten være i hjemmet, hvor kisten gjerne kan stå inntil begravelsen/kremasjonen, på sykehuset eller hos begravelsesbyrået. I Frankrike er det kun en offentlig embetsmann eller politiet som kan lukke og forsegle kisten efter at avdødes identitet er fastslått og dødsattesten forelagt. Forseglingen kan tidligst finne sted 24 timer etter dødsfallet. Begravelsesbyrået sørger for at de relevante myndigheter kan forsegle kisten etter at familien har sett den avdøde en siste gang.

Bisettelse eller begravelse

Bisettelsen eller begravelsen avtales med begravelsesbyrået og med Sjømannskirken dersom man ønsker en norsk kirkelig seremoni. For transport av kiste eller urne til Norge, kan ambassade/konsulat og reiseselskap være behjelpelig.

Hvorvidt man ønsker en begravelse (inhumation) eller bisættelse (crémation) er opp til den enkelte. De fleste nordmenn som dør i Frankrike blir kremert, for deretter å frakte urnen til Norge for å urnenedsettelse på en norsk gravplass. Det er også mulig å få en urne satt ned på en kirkegård i Frankrike, hvis man kjøper eller leier et gravsted eller bruker et Columbarium. Det er også mulig å spre asken. Se nedenfor.

Ved begravelser er gravstedet på Franske kirkegårder som oftest ikke jordgraver, men gravkamre. Prisene på gravstedene fastsettes av den lokale kommunen. Prisen varierer fra kommune til kommune. Gravsteder kan for det meste leies / kjøpes for alt fra en 5 års periode til «evig tid» (à perpétuité). Kontakt den lokale kommune og spør etter «Service des cimetières » for ytterligere informasjon. Begravelsesbyrået kjenner som regel prisene på de forskjellige kirkegårdene i lokalområdet.

Sjømannskirken:

Dersom man ønsker en norsk kirkelig handling kan man så snart som mulig kontakte sjømannspresten i Frankrike. Sjømannspresten kan bistå med råd og veiledning og være en å samtale med gjennom alt. Sjømannskirken ligger i Paris, men dekker hele Frankrike. Sjømannspresten prioriterer å reise til nordmenn som opplever kriser, dødsfall og sykdom så langt det er mulig. I tilfeller der sjømannspresten i Frankrike ikke er tilgjengelig, vil Sjømannskirken kunne bistå med å finne andre løsninger.

Den kirkelige handlingen kan foregå i kapell, krematorium, en lokal kirke eller sjømannskirken dersom det er i rimelig nærhet. Som regel er det mulig å låne/leie en kirke i nærheten av hjemmet. Alternativt kan der holdes en seremoni med jordpåkastelse i hjemmet. Enhver begravelses- eller bisettelsesseremoni ved Sjømannskirken følger Den norske kirkes ritualer for begravelser og bisettelser.

I forbindelse med en kirkelig handling vil de pårørende dekke utgifter til reise, kost, losji, leie av organist, kirke mm.

Askespredning:

Askespredning er tillatt i Frankrike dersom dette fremgår av den avdødes testamente.

Ved mange kirkegårder er der egne hager hvor de pårørende kan spre den avdødes aske. Asken kan også spres i fri natur, såfremt det er langt unna offentlige parker, haver, vei, stier, innsjøer og elver. Det er også mulig å spre asken over åpent hav. Det er ikke tillat å senke urnen i havet.

Hvis man ønsker at spre asken i naturen skal man gi kommunen beskjed om tid og sted for spredningen.

Det er ikke tillat å oppbevare urnen i hjemmet.

Man er velkommen til at be sjømannspresten i Frankrike om å delta ved askespredningen og holde en seremoni.

Kremasjonsforeninger - Association Crématiste

Et stadig økende antall Franskmenn velger kremasjon i forbindelse med begravelser. Stigningen i kremasjoner har ført til opprettelsen av kremasjonsforeninger, som f.eks. fastboende nordmenn også kan melde seg inn i.  Fordelen ved at melde sig inn i en Association Crématiste er at den tar vare på alle ens ønsker i forbindelse med ens egen bisettelse og sørger for å fremskaffe alle nødvendige dokumenter og tillatelser, så ens pårørende ikke skal bekymre seg om det.

Medlemskap i en kremasjonsforening forutsetter at man lager et bisettelsestestamente, som er håndskrevet. I dette testamentet opplyser man om hvilken type kiste og urne man ønsker, om urnen skal transporteres til Norge eller asken skal spredes et bestemt sted. Dessuten kan man opplyse, om man ønsker en kirkelig handling med f.eks. Sjømannspresten, dersom den skal foregå fra en kirke eller et kapell. Det vil også fremgå av testamentet hvem urnen skal utleveres til.

Foreningen opplyser om pris. Utgiftene kan enten betales på forhånd eller man kan sørge for at den blir betalt etter ens egen bisettelse.

 

Kontakter:

Sjømannskirken i Paris

Eglise Norvégienne à Paris

74, Route de Montesson, 78110 Le Vésinet,

Nødnummer lokal sjømannsprest: +33 (0) 6 63 16 83 09

Nødnummer sentralt: +47 95 11 91 81

paris@sjomannskirken.no

Tlf.  +33967250729

Tlf. +4756901822

_____________________________________________

Ambassade Royale de Norvège    

Tel.: 01 53 67 04 00

epost: emb.paris@mfa.no

https://www.norway.no/fr/france/

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no  

HER KAN DU LESE OM HVA DEN NORSKE AMBASSADEN KAN GJØRE FOR DEG I TILFELLE AV DØDSFALL

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info