Vår Far - Herrens bønn

Vår Far - Fader Vår
Jesus lærte disiplene denne bønnen - og er den felles bønnen alle kristne lærer og bruker.

Bønnen står i Matteus evangeliet, kapittel 6, versene 9-13:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
          
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
          
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.

***

Det kan være fint å enten starte og / eller avslutte dagen med en stille stund og en enkel bønn.

Under her er det forslag til enkle morgen - og kveldsbønnestund.

***

Bønnen Vår Far kan bes på mange måter, steder og tider - og den kan brukes med Kristuskransen. Under er tekster til hvordan de enkelte delene av bønnen kan knyttes til de ulike perlene i Kristuskransen.

 

Her er forslag til en fin start og avslutning på dagen med morgenbønn og aftenbønn:

Martin LUTHERS VEILEDNING om Morgenbønn  

Om morgenen, når du står opp av sengen skal du tegne deg med det hellige korsets tegn og si: I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Så kan du fremsi trosbekjennelsen og Fadervår, mens du kneler eler står. Om du vil, kan du også be denne bønnen:  

Jeg takker Deg, min himmelske Far, ved Jesus Kristus, Din kjære Sønn, fordi Du denne natt har bevart meg fra all skade og fare. Og jeg ber Deg at Du også i dag vil bevare meg fra synder og alt ondt, så all min gjerning og mitt liv må være Deg til behag. For jeg overgir meg med legeme og sjel og alt i Dine hender. La Din hellige engel være med meg, så den onde fiende ikke får makt over meg.  

Gå så med glede til ditt arbeid, og syng gjerne en salme som kan være deg til oppbyggelse. 

En fin måte å avslutte dagen på: 

Be med Salmenes Bok - Salme 4,vers 9:
I fred vil jeg legge meg ned og sove.
For du, Herre, du alene
lar meg hvile trygt.

Kristuskransen kan også brukes når du ber Vår Far. (Matt 6,9-13)

Gudsperlen:
Vår Far i himmelen!

Jeg-perlen:
La navnet ditt helliges

Dåpsperlen:
La riket ditt komme

Ørkenperlen:
La viljen din skje på jorden som i himmelen

Gledesperlen (Bekymringsløshetsperlen):
Gi oss i dag vår daglige brød

Første Kjærlighetsperle:
Tilgi oss vår skyld

Andre Kjærlighetsperle:
Som også vi tilgir våre skyldnere

Nattens perle:
La oss ikke komme i fristelse

Oppstandelsesperlen:
Frels oss fra det onde

Gudsperlen:
For riket et ditt og makten og æren i evighet

Vi ber om at Guds navn må helliges. (Jeg-perlen)

I bibelen er navnet alltid mer enn et ord. Det er en del av personen som bærer navnet, nesten som en del av karakteristikken. Så mye er knyttet til våre navn også, ikke minst ære og vanære. Bare tenk tilbake på andre verdenskrig og hva Hitler navnet bringer opp i oss, og nå Putin..

Hva betyr det å be om at Guds-navnet skal helliges? Det er for eksempel knyttet til budene om at man ikke skal misbruke Guds navn, dette sier noe om språkets makt. En av de engelske oversettelsene lyder: your name be honoured. Vi ber med denne bønnen om at Gud skal helliges, det er hellig i seg selv, men at det også skal være det blant oss, mao at Gud skal opphøyes og æres gjennom og i våre liv.   

Ofte kan skrevne bønner som har vært i bruk lenge gi oss nye innsikter, og et språk vi trenger for det sås usigelige.

 

St Particks brynje sier hva som skjer når Guds navn holdes hellig:

Herre, jeg binder meg i dag til din makt.

Du holder meg, du leder.

Du vokter, lytter til min trang.

Du lærer meg visdom.

Ditt skjold verner, ditt ord åpner min munn.

Din hærskare forsvarer meg.

Kristus hos meg og i meg,

bak meg og foran meg,

ved siden av meg.

Kristus som vinner meg,

som oppreiser meg.

Kristus under meg og over meg,

hos meg i fred og i fare.

Kristus i hjertene til dem som elsker meg,

i ordene fra alle ukjente,

i ordene fra dem som står meg nær.

Bønn:

God Gud vi takker deg for dåpens gave. Takk for at vi er dine barn og har del i ditt rike. Hjelp oss å oppdage det håpet denne gaven innebærer. La ditt rike komme i og med oss. Amen

La ditt rike komme (Dåpsperlen)

Hva og hvor er det?  Hva betyr det når vi ber om at Guds rike må komme? Guds rike er der Guds kjærlighet gjennomsyrer alt og Guds vilje rår. Det hører til hører til en ny verdensorden. Profetene i det gamle testamente varslet dette riket, og Bibelen forteller at Jesus oppfylte profetiene. I dåpen får vi del i dette riket. Guds rike er «her og nå» - og samtidig «ennå ikke». 

For at Guds rike skal bli er realitet må folk kjenne til Gud og hans bud, både de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbudet: «Du skal elske Herren din Gud….og din neste som deg selv». Det er en standard som mange av oss strever med. Men hvis vi strekker oss etter å holde budene vil vi sammen kunne skape en verden der kjærligheten råder. 

Og når vi ber denne bønnen ber vi også om hjelp til å målbære et viktig håp: når Guds rike er her endelig, så er ondskapen borte. Vi mennesker er skapt i Guds bilde, vi er faktisk Guds hender og føtter på jorden. Bønnen minner oss om vår egen begrensing og hjelpeløshet og hvor avhengige vi er av Gud. Når vi ber: La ditt rike komme, tar vi både imot og blir en del av oppfyllelsen; vi stiller oss til disposisjon for Gud for å skape Guds rike her på jorden. «Allerede – og ennå ikke»

Dagen bønn er en sang, lenke til sangen ligger under teksten.
La oss be:

Herre du som kjenner meg
Lær meg be min bønn til deg
Uten mange fine ord
Med min tvil og med min tro
Kommer jeg til deg
La din vilje skje
På jorden som i himmelen
La ordet ditt få vise meg
Den rette vei

Herre du som kjenner meg
La meg hvile trygt hos deg
I din varme lune favn
Med min glede, mine savn
Kommer jeg til deg
La din vilje skje
På jorden som i himmelen
La ordet ditt få vise meg
Den rette vei

Herre du som kjenner meg
Lær meg be min bønn til deg

Kilde: Musixmatch

Låtskrivere: Øystein Haare / Christer Gracia Slaaen / Karin Okkenhaug Seim

La din vilje skje (med Elisabeth D. Haare) - YouTube Music

Denne ukens bønn er “La din vilje skje på jorden som i himmelen”.

En av de siste bønnene Jesus bad var: «..er det mulig, la dette begeret gå meg fordi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Om jeg må drikke det, så la din vilje skje.

I Kristuskransen er ørkenperlen knyttet til denne bønnen. Perlen symboliserer det vi alle opplever innimellom at livet gir oss motstand.

I tunge tider hender det nok for oss alle at vi ber Gud om hjelp. Og ofte er det kanskje vanskelig å skjønne om vi får svar eller ikke.

Hva har “la din vilje skje” med ørkenen å gjøre? Kan det være at vi har en tendens til å ende opp i våre egne ørkener og prøver å løse problemene på egen hånd? Og det å be “la din vilje skje” utfordrer oss fordi vi faktisk er redd for å få svar som ut fra vårt ståsted kan provosere, som ikke passer med mine planer eller som tilsynelatende innskrenker min frihet?

La din vilje skje er kanskje en av de vanskeligste bønnene å be. Fordi vi sier at Guds vilje er viktigere enn vår. Samtidig er det også en deilig overgivelse her; vi kan tørre å be slik fordi vi tror og har tillit til at det er Gud som vet hva som er best for oss. Dermed blir dette også en veldig trygg bønn.

Denne viljen skal skje på jorden som i himmelen Denne bønnen blir en slags oppsummering av det vi har bedt om så langt. Guds rike brer seg ut fra himmelen til jorden ved at Guds vilje får skje. Det vil si at jorden blir et speilbilde av himmelen. Himmel og jord knyttes sammen.

Bordbønn  

I Jesu navn 
går vi til bords 
og spiser, drikker på ditt ord. 
Deg, Gud til ære, oss til gavn, 
Så får vi mat i Jesu navn. (Amen.) 

(Si eller syng begge versene sammenhengende, eller et vers før og et vers etter maten) 

For mat og drikke her du gav, 
for din velsignelse derav, 
for daglig brød fra faderhånd, 
lær oss å takke ved din Ằnd. Amen 

Dette bordverset kan synges på melodien til salmen "Gjør døren høy"

Dagen bønn er: “Gi oss i dag vårt daglige brød.”
I Kristuskransen er det
gledesperlen eller bekymringsløshetens perle det handler om 

Bønnen omfatter ikke bare brød, men alt vi trenger for å overleve: mat, klær, et sted å bo - og arbeid.  Det handler ikke om å be om overflod eller økonomisk uavhengighet for all fremtid. Det er det daglige vi ber om. Det fysiske.  

Troen vår forholder seg til det faktiske livet. Ingen ting er for stort eller for lite. Jesus minner oss om: «Se på liljene på marken – de bekymrer seg ikke …» fordi vi ikke skal bekymre oss og glemme at alt vi får kommer fra Gud. Derfor oppfordres vi til å be og takke hver dag for det vi trenger. Derfor er det bekymringsløshetens perle som er knyttet til denne bønnen.  

Bønnen bærer i seg enda et perspektiv: å be om det daglige peker frem mot den store morgendagen, da alle bekymringer er borte. 

I tillegg til å be Fadervår, kan vi be og takke for maten.

Fordi Gud elsket oss først, er oppgaven at vi skal elske hverandre.  I dag har vi valgt Frans av Assisis bønn som dagens bønn fordi den setter det hele i perspektiv: 

Herre gjør meg til redskap for din fred! 
La meg bringe kjærlighet der hatet rår. 
La meg bringe forlatelse der urett er begått. 
La meg skape enighet der uenighet rår. 
La meg bringe tro der tviler rår. 
La meg bringe sannhet der villfarelse rår. 
La meg bringe lys der mørket ruger. 
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår! 

Å Mester! 
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste. 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå. 
Ikke så meget å bli elsket som å elske! 
For det er gjennom at man gir at man får. 
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv. 
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse! 
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv! 
Amen 

Dagens bønn er “Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere” og i Kristuskransen er det de to Kjærlighetsperlene som er i fokus. Disse perlene symboliserer Guds kjærlighet til oss, og vår kjærlighet til Gud og hverandre. Tilgivelse handler faktisk om kjærlighet! Alle mennesker trenger kjærlighet.  Denne bønnen utfordrer oss til å vise Guds kjærlighet ved også å dele tilgivelse med hverandre. Og når vi blir utfordret til å tilgi andre, så kan vi tenke over hva vi selv er blitt tilgitt.  

Alle faller vi av ulike grunner på livets landevei. Det som er viktig er å ikke bli liggende, men å få muligheten til å reise seg opp igjen! Derfor trenger vi hele tiden Guds kjærlighet og tilgivelse, og starte om igjen.  

Bønnen «tilgi oss vår skyld» gir oss en ny start hver dag. Det fantastiske er at det er mulig.  Guds tilgivelse kommer ikke som en belønning fordi vi har vært flinke eller snille og for eksempel har tilgitt andre. det er faktisk stikk motsatt. Gud tilgir oss alt dumt vi gjør i løpet av dagen. Vi trenger «bare» å be om tilgivelse, så får vi det. (Dette kunne vi ha sagt mye om ... 😊) 

Jesus presiserte: “Dette er det største og første bud: du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din kraft. Men det er et annet bud som er like stort: du skal elske din neste som deg selv.” 

Bønn

Herre, gå ikke fra oss, vi trenger deg.

Du Gud for hverdagssyndere, for de feige og for de slappe.

Syndene våre vekker ikke oppsikt, de er bare vanlig småtteri, og så alminnelige at vi nesten glemmer dem, særlig om vi også glemmer deg.

Du, Hellige, Gud for syndere, for de lunkne, de likegyldige, ha miskunn med oss!

(Katolsk bønnebok)

Dagens bønn er “La oss ikke komme i fristelse, men frelse oss fra det onde.” Og vi knytter to perler til denne bønnen: Nattens perle og oppstandelsesperlen.

Nattens perle handler om sorg, tap, nederlag og om fristelsene vi møter gjennom livet. Oppstandelsesperlen symboliserer seieren over det som trykker oss ned.  

Oscar Wilde sa: “I can resist anything but temptations”. Og sånn er det nok for oss alle.

Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Er det en motsetning mellom dette eller er det bare to måter å si samme ting på? Uansett viser denne bønnen en realistisk holdning til hvordan livet oppleves. Det onde eksisterer og misleder oss. Både i privatlivet og på verdensarenaen, med maktkamp, urettferdighet, kriger og klimakrise.

Når vi velger å tro på Gud, betyr ikke det et liv uten vanskeligheter og motgang. Vi slipper ikke unna det at vi er mennesker født etter syndefallet, med feil og mangler. Og vi blir fristet hver dag til å gjøre valg som ikke er bra for oss selv – eller for andre. Denne bønnen skal ikke bes for å gi oss skyldfølelse, men heller for å forholde seg til det som ikke bygger opp. Samtidig som bønnen også viser at våre handlinger og holdninger faktisk teller. Både i det lille og det store!

I bønnen ber vi om å bli frelst fra det onde, fra det som skaper avstand til andre mennesker og til Gud. Jesus ble selv fristet mange ganger i livet. Han har allerede frelst oss ved sin død og oppstandelse. Så i denne sammenhengen handler det også om å vi minner oss selv på at vi frelst og fri (oppstandelsesperlen) – samtidig som vi lever under “arvesynden” (nattens perle).   

Bønn:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen

Dette er bønnens konklusjon, men det binder også alt sammen. Kristuskransen har nå gått runden rundt og vi er tilbake til Gudsperlen.

I dag er det påskeaften – ventedagen mellom langfredag og påskedagen. Mellom ropet – «min Gud – hvorfor har du forlatt meg» og oppstandelsesgleden – så er denne bønnen med og binder det hele sammen. Fordi Jesus stod opp og seiret over døden/synden, så er Gud er aldri langt unna og har alltid tid for oss. Gud er både nær og majestetisk. Fordi makten og æren ER hans.

 Vi uttrykker det vi ba om i begynnelsen, at Guds rike skulle komme, nå sier vi at riket allerede er Guds.  Vi ba om at Guds vilje skulle skje, men er også helt overbevist om at all makt er hos Gud. Vi ber om at Guds navn skal helliges, samtidig som vi takker for at hans herlighet allerede synes.

Fadervår minner oss om og utruster oss til et gudevillet liv.  Man later ikke som om livet er enkelt.  Det vi ber om er nære ting: at kjærligheten skal leve i oss (la navnet ditt helliges). At vår oppgave er å skape himmel på jord (la riket ditt komme). Vi skal bidra til brød for verden og vise tilgivelse og nåde til alle mennesker – fordi vi har fått det selv.

Amen = ja, la det skje - sannelig, sikkert.  Bønnen avsluttes med at vi stoler på at Gud kommer til å oppfylle det vi har bedt om og vi er enig i det som er blitt sagt…

 

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info