Etiske retningslinjer

Ansatte i Sjømannskirken skal jobbe innenfor våre etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene er utarbeidet av arbeidsmiljøutvalget, og vedtatt i hovedstyret mars 2011. For Sjømannskirken som organisasjon og arbeidsgiver er det viktig at alle ansatte opptrer i henhold til både vår strategi og våre etiske retningslinjer. Det henvises også til de alkoholpolitiske retningslinjene.

Alle staber og avdelinger skal drøfte de etiske retningslinjene og rutiner for varsling i et stabs- eller avdelingsmøte, og se på hvordan de kan etterleve disse. Vi skal etter hvert utarbeide et oppsett til stabene med etiske dilemmaer, til bruk i slike samtaler. Dette er samtaler som må føres jevnlig, ikke minst fordi vi får nye medarbeidere inn hele tiden.

De etiske retningslinjene gjelder primært for alle ansatte (også lokalt ansatte), samt midlertidige ansatte på ordinær lønn eller kostgodtgjørelse. Vi forutsetter at alle som innehar tillitsverv (medlemmer av generalforsamling, hovedstyre, kretsstyre, kirkeråd, kirkestyre, eller andre organer) følger retningslinjene. Det skal fremgå i kontrakter med ulønnete medarbeidere at de har "lest og vil forholde seg til" organisasjonens etiske retningslinjer.

Det er også en grunnleggende forutsetning at Sjømannskirken som organisasjon, dets ansatte, ulønnete medarbeidere og alle som innehar tillitsverv opererer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i de land Sjømannskirken har sin virksomhet, på samme måte som de som arbeider i administrasjon og operativt arbeid i Norge skal opptre i samsvar med norsk lovgiving.

De etiske retningslinjene skal bidra til ansvarlig opptreden ved at de viser til hva som er ønsket atferd i forhold til etiske spørsmål. De skal være enkle å forstå og praktisere, og de skal oppleves relevante i forhold til de utfordringer og dilemmaer som kan oppstå.

Retningslinjene er ikke ment å være uttømmende, og er i hovedsak prinsippbaserte. De skal gi føringer som skal gjøre det enklere å foreta riktige vurderinger og beslutninger i de konkrete situasjoner som kan oppstå. I tvilstilfeller bør det søkes råd hos nærmeste leder eller andre personer/instanser i organisasjonen.

I tillegg til de etiske retningslinjene har arbeidsmiljøutvalget også arbeidet med Rutiner for varsling.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info
Scroll down